Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 12 Lê Công Miễn, Tp.Quy Nhơn
Sđt: (08) 69785969
Email: infor@quynhonbay.vn
Tel: 0869785969